ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В АСТОР ГРУП

Hазад

Правилата за обработка на лични данни в АСТОР Груп се прилагат за обработката на вашите лични данни във връзка със съвместните продажби и маркетингови дейности, извършвани от субекти, принадлежащи към АСТОР Груп.


Дефиниции


а) Администратор на данни - субект, който самостоятелно или съвместно с други определя целите, обхвата и методите за обработка на лични данни,


б) лични данни - означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („което е субекта на данните“); под разпознаваемо физическо лице се разбира лице, което може да бъде пряко или косвено идентифицирано, по-специално въз основа на идентификатор като име и фамилия, идентификационен номер, данни за местоположението, интернет идентификатор или един или повече специфични фактори, определящи физическа, физиологична, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице,


в) АСТОР Груп - обединява субекти, принадлежащи към АСТОР, образуващи група предприятия по смисъла на алинея 37 от преамбюла и параграф. 4 от Закона за защита на личните данни, подробности за които можете да намерите тук: https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html; Групата Астор притежава общи процедури за защита на личните данни и работи като група предприятия, но потоците от лични данни между отделни субекти се извършват само в съответствие с разпоредбите на (ОРЗД) Общия регламент за защита на личните данни.


г) надзорен орган - означава председател на Службата за защита на личните данни със седалище във Варшава, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,


д) трета държава - държава, която не принадлежи към Европейското икономическо пространство (ЕИП),


е) Обработващ субект (процесор) - означава физическо или юридическо лице, публичен орган, звено или друго лице, което обработва лични данни от името на Администратора на данни,


ж) обработка - операция или съвкупност от операции, извършени върху лични данни или набори от лични данни по автоматизиран или неавтоматизиран начин, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или модифициране, изтегляне, преглед, използване, разпространение чрез изпращане или друг вид на споделяне, чрез съвпадение или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване,


з) ОРЗД - означава Общ Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46 / ЕО (общ регламент за защита на данните);


и) Интернет сервиз на Астор - означава група свързани уебсайтове на Астор в домейните astor.com.pl и astor24.pl, които включват по-специално: www.astor.com.pl/konto, http://www.astor.com .pl / pomoc, www.astor.com.pl/sklep, www.astor.com.pl, като функционалностите и функциите, посочени в Правилника за онлайн услугите на Астор и Правилника за онлайн магазина на Астор, са достъпни тук: https://www.astor.com.pl/regulaminy.html;


й) Услуга за техническа поддръжка - означава предпродажбената услуга за техническа поддръжка, предоставяна от Астор Груп и услугите, предоставяни в съответствие с Регламента за техническата поддръжка, намиращи се на връзката: https://www.astor.com.pl/regulamin-pomocy-technicznej-astor.html


Обработката на личните данни от субекти, принадлежащи към групата Астор, е ограничена до необходимия минимум, което ни позволява да предоставяме услуги на професионално ниво и да изпълняваме задълженията, произтичащи от приложими законови разпоредби.


1. Администратор на данните


Вашите лични данни се обработват от следните субекти, принадлежащи към групата Астор, които са съвместни администратори на данни по смисъла на чл. 26 сек. 1 ОРЗД:


1. Астор ООД, със седалище в Краков, ул. Smoleńsk 29 (31-112 Kraków), вписан в Регистъра на предприемачите при Окръжния съд за Краков - 11-то Търговски отдел на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000120940, NIP: 6760105127, акционерен капитал: 1 070 709,00 PLN;


2. Astor Mission Critical ООД, със седалище в Łany, ul. Wesoła 11 (55-002 Kamieniec Wrocławski), вписан в Регистъра на предприемачите в Окръжния съд за Вроцлав-Фабрична във Вроцлав, IX Търговски отдел на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000677289, NIP: 8961564392, акционерен капитал: 20 000 PLN ;


3. Astor Systems дружество с ограничена отговорност със седалище в Гданск, ul. Kręta 1 (80-217 Gdańsk), вписан в Регистъра на предприемачите на окръжния съд в Гданск, VII Търговски отдел на Националния съдебен регистър, под KRS номер: 0000193996, NIP: 5842399554, акционерен капитал: 50 000,00 PLN;


4. Profesal дружество с ограничена отговорност със седалище в Краков, ul.Smoleńsk 29 (31-112 Kraków), вписан в Регистъра на предприемачите при Окръжния съд за Краков - XI Търговски отдел на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000233498, NIP: 1181783554, акционерен капитал: 100 000,00 PLN;


5. Astor Wrocław дружество с ограничена отговорност със седалище в Вроцлав, ul. Strachowskiego 12 (52-210 Wrocław), записан в Регистъра на предприемачите при Окръжния съд за Вроцлав - номер KRS: 0000257364 и NIP: 8992569479, акционерен капитал 50 000.00 PLN;6. Dynamotion дружество с ограничена отговорност в организацията, със седалище в Краков, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Kraków), NIP: 6772437786.


Всички коментари, свързани с обработката на лични данни от групата ASTOR, могат да бъдат изпратени на имейл адрес: daneosobowe@astor.com.pl


2. Цел на обработването на лични данни.Групата Астор обработва лични данни с цел извършване на бизнес, чийто основен предмет е продажбата на продукти, услуги и решения в областта на съвременните технологии на ИТ системи за индустрия, автоматизация и индустриална роботика.


Личните данни се обработват по-специално за следните цели:


а) предприемане на предпродажбен контакт от страната доставчици / изпълнители, с цел предоставяне на търговска информация,

б) осъществяване на контакт за маркетингови цели,

в) сключване и изпълнение на договори с доставчика / изпълнителя,

г) предоставяне на услуги за техническа поддръжка,

д) предоставяне на гаранционно и следгаранционно обслужване,

е) предоставяне на услуга за обучение,

ж) предложения за използването на уеб сайтове на ASTOR,

з) организиране на конференции, онлайн семинари, доставка на бюлетини (включително бюлетин Наръчник по автоматика, бюлетин за бизнес и производство) и предоставяне на други услуги от субекти, принадлежащи към групата ASTOR.


Основната цел на обработката на вашите данни от групата ASTOR е изпълнението на договорни задължения, необходимостта от изпълнение на законови и данъчни задължения и маркетинга на продукти и услуги, предлагани от субекти от групата ASTOR.


3. Основания за обработване на лични данни


Групата ASTOR обработва Вашите лични данни на следните основания:


а) ал. 6, параграф 1, подточка а) от закона ОРЗД - при изразено съгласие за обработката на лични данни с цел да се даде възможност за контакт, изпращане на търговска информация и маркетингово съдържание;

б) ал. 6, параграф 1, подточка б) от закона ОРЗД - когато обработването на лични данни е необходимо за сключването и изпълнението на договора,

в) ал. 6, параграф 1, подточка в) от закона ОРЗД - когато обработката на лични данни е необходима за изпълнение на законовото задължение на групата ASTOR (по-специално задължения за отчитане и данъци),

г) ал. 6, параграф 1, подточка г) от закона ОРЗД - когато обработката на лични данни е необходима за целите на законните интереси, преследвани от групата ASTOR, по-специално свързани с установяването, разследването или защитата срещу искове във връзка с изпълнението на договора, провеждането на директен маркетинг, както и за статистически и цели за архивиране, жалби и искания, обработка на уведомления и запитвания, адресирани до групата ASTOR, анализ, организация и подобряване на предоставяните услуги.


4. Получатели


Получателите на вашите лични данни ще бъдат служители / сътрудници на групата ASTOR, които трябва да имат достъп до тях като част от задълженията си, и субекти, с които групата ASTOR изпълнява договора.


Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени към получатели извън групата ASTOR за целите на групата ASTOR, доколкото те са необходими за изпълнение на възложените задачи или ако това се изисква от закона. Получателите извън групата на ASTOR могат да включват по-специално:


a) субекти, обработващи лични данни по искане на субект от групата ASTOR (доставчици на ИТ системи, субекти, предоставящи услуги за архивиране на документи, доставчици на куриерски или пощенски услуги, транспортни и спедиторски компании);

б) национални органи на публичната администрация, органи на други държави-членки на ЕС, съдилища.


Личните данни няма да бъдат прехвърляни в трети държави, т.е. извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).5. Права на лицата, чиито данни се обработват.


1. Предоставянето на личните Ви данни е доброволно. Непредоставянето на лични данни обаче ще попречи на Групата ASTOR да предоставя услуги и продукти, като се вземат предвид целите на обработката, по-специално вашето участие в процесите на продажби, маркетинг и получаване на търговска и маркетингова информация.


2. Като субект на данни имате следните права:


a) право на достъп - получаване на потвърждение от ASTOR Group дали личните Ви данни се обработват. Ако данните за дадено лице се обработват, то има право на достъп до тях и да получи следната информация: за целите на обработването, категории лични данни, получатели или категории получатели, на които данните са били или ще бъдат разкрити, за периода на съхранение на данни или критериите за тяхното определяне, относно правото да поискате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни поради субекта на данните и да възразите срещу такова обработване (ал. 15 от ОРЗД);

б) за получаване на копие на данните - за получаване на копие на данните, подлежащи на обработка, като първото копие е безплатно, а групата ASTOR може да начисли разумна такса за последващи копия, произтичащи от административни разходи (ал.15, параграф 3) от ОРЗД);

в) за коригиране - искане за коригиране на неверни лични данни, засягащи дадено лице или допълване на непълни данни (ал. 16 от ОРЗД);

г) право за изтриване на данни - искане за изтриване на личните данни, ако групата ASTOR вече няма правно основание за тяхната обработка или данните вече не са необходими за целите на обработването (ал. 17 от ОРЗД)д) право на ограничаване на обработката - искания за ограничаване на обработката на лични данни (ал. 18 от ОРЗД), когато:

•• лицето, чиите данни се обработват оспорва точността на данните - за периода, позволяващ на групата ASTOR да провери точността на тези данни,

•• обработването е незаконно и субектът на данните се противопоставя на тяхното премахване, като изисква ограничаване на използването им,

•• Групата ASTOR вече не се нуждае от тези данни, но те са необходими на субекта на данните за установяване, отстояване или защита на искове,

•• субектът на данните е изразил възражениа срещу обработването - докато се установи дали законните основания от страна на групата ASTOR отменят основанията за възражение на субекта на данните;


е) да прехвърля данни - да получава в структуриран, често използван и машинно четим формат лични данни, отнасящи се до него, които е предоставил на групата ASTOR и да поиска данните да бъдат изпратени на друг администратор на данни, ако данните се обработват въз основата на съгласието на субекта на данните или договор с него, и ако данните се обработват автоматизирано (ал 20 от ОРЗД);

ж) право на възражание – лицето има право да възрази срещу обработването на личните му данни за законните цели на групата ASTOR, поради причини, свързани с конкретното й положение, включително профилиране. След това групата ASTOR оценява съществуването на правно валидни основания за обработка, които отменят интересите, правата и свободите на субектите на данни, или основанията за установяване, разследване или защита на искове. Ако според оценката интересите на субекта на данни надвишават интересите на групата ASTOR, групата ASTOR ще бъде задължена да спре обработването на данни за тези цели (ал. 21 от ОРЗД);

з) в случай на изразено съгласие за обработване на лични данни - имате право да го оттеглите по всяко време, с уговорката, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласие преди неговото оттегляне. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на имейл на следния адрес:daneosobowe@astor.com.pl.


Оттеглянето на съгласието за обработка на лични данни в рамките на участието в маркетинга, ще попречи на ASTOR Group да предоставя услуги, свързани с този процес, по-специално изпращане на търговска и маркетингова информация.


3. За да се възползвате от гореспоменатите права, трябва да се свържете с ASTOR Group, като използвате предоставените данни за контакт и да информирате кое право и до каква степен искате да упражните.


4. Имате право да подадете жалба до надзорния орган, който за Полша е Педседателя на Службата за защита на личните данни със седалище във Варшава, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, с които можете да се свържете по следния начин:

a) по поща, на адрес: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

б) чрез електроннатапоща, изпращайки запитване на този адрес: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


5. Вашите лични данни няма да бъдат обработвани с цел вземане на решения, основаващи се единствено на автоматизираната обработка на лични данни, включително профилиране.


6. Вид лични данниСътрудничеството помежду вас и групата ASTOR във връзка с продажбите и маркетинговите дейности, извършвани от субектите, принадлежащи към групата ASTOR, включва обработката, по-специално, на следните категории данни:

a) име и фамилия, фирма, фирмен адрес и адреси за кореспонденция,

б) номера в съответните регистри - Булстат или ЕИК номер,

в) данни за контакт: имейл адрес, телефонен номер, факс,

г) длъжност, заемана в организацията,

д) номер на банкова сметка - в случай на самостоятелно заети лица, на които са издадени фактури.Предоставянето на горепосочените данни е необходимо за сключването и изпълнението на договора и за услугата за сътрудничество между вас и групата ASTOR 


7. Период на обработка на данните


8. Мерки за сигурност на личните данни.


Използваните методи за сигурност са в съответствие с приложимите закони и разпоредби относно поверителността и сигурността на данните. По-специално, ние използваме подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на личните данни срещу злоупотреба, случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, изменение, разкриване, придобиване или достъп.


Служителите / сътрудниците на субектите на ASTOR Group получават достъп до данни въз основа на разрешение - те са длъжни да спазват сигурността на обработката на данни, за да я защитят и да запазят поверителността.


Служителите / сътрудниците на Групата ASTOR са длъжни да спазват всички технически и организационни мерки за сигурност.Сградите и системите, използвани за обработка на данни, са безопасни, използва се само висококачествен хардуер и софтуер, който се актуализира редовно.

Цел на обработкатаИзпълнение на договорни задълженияАрхивиране на данни въз основа на общоприложими законови разпоредби, като Закона за счетоводството и Закона за данъчната наредба.Уреждане на искове, защита срещу искове.
Предоставяне на услуги за обучение като част от ASTOR Academy и участие в системата за обучение на ASTOR Academy.


Обработка на данни за маркетингови цели.
Организиране на конференции, уеб семинари, абонамент за списания, бюлетин newsletter.

Времетраене на обработкатаПродължителност на договора между изпълнителя и фирмата от групата ASTOR


Периодът, посочен в съответните разпоредби; като правило, 5 години от края на календарната година, в която например е издадена фактурата, а договорът е прекратен.Срок на траене за искове - не по-дълъг от 6 години от събитието, породило иска.Период от 15 години от края на обучението или докато не се оттеглите от участие в системата за обучение на ASTOR Academy.


Периодът, за който се обработват данни в конкретен случай на съгласие.Периодът, за който се предоставя услугата или до оттегляне на съгласието.Robotization vs. Industry 4.0

See the knowledge sources.

The newest publication concerning Finance in Industry 4.0.

Download the PDF

Publication regarding development of Engineers 4.0.

Download the PDF

The first Polish guide on Industry 4.0 ideas.

Toward Industry 4.0 – Practical guide

Download the PDF
Download the PDF

© Copyright 2021 ASTOR.
All rights reserved

Kawasaki Robotics Central and Eastern Europe HUB
3 Feliksa Wrobela Street 30-798 Cracow, POLAND